Con ếch và cái giếng

Con ếch và cái giếng

Mỗi người nhìn chung đều như con ếch ở trong giếng. Quan trọng là cái giếng đó như thế nào và ếch có biết mình chỉ đang ở trong đó hay không mà thôi